بخش ccu

بخش ccu

بخش CCU شامل چهار تخت است  که از زمستان سال 1396  با پرسنلی مجرب   آغاز به فعالیت نموده است .