اخبار بیمارستان

کسب مجدد رتبه اول در اعتباربخشی

کسب مجدد رتبه اول در اعتباربخشی را جهت سال 96 به تمامی پرسنل زحمت کش بیمارستان رحیمیان تبریک عرض می نماییم.